EnviDORR var organisert i to hovedoppgaver, med følgende deloppgaver:

  1. Kvantitative modeller for gyteområder og overlevelse av yngel
  2. Videre utvikling av vekstmodeller og inkorporering av tetthetseffekter
  3. Habitatlønnsomhet og forhold mellom habitatkvantitet, -kvalitet og -vannstrøm
  4. Effektkjøring
  5. Tørke- og flomtoleranse i forskjellige stadier hos lakseunger
  6. Overlevelse av smolt og forhold mellom livshistorie og miljøfaktorer i elvene
  7. Mot modeller for vellykket vandring for laksefisk i regulerte elver
  8. Innsamling av data i studieelver og kalibrering av biologiske modeller
  9. Kalibrering av kraftproduksjonsmodeller og simulering av ulike scenarioer basert på de biologiske modellene
  10. Utvikling og evaluering, via datamodellering, av alternative strategier og installasjoner for å maksimere produksjon av laks og kraft


 

Restaurering av gyteområder var ett av målene i EnviDORR. Foto © Tore Wiers, Uni Miljø