Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

 Publisert 23.11.2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.

Foto: Ånund Killingtveit
Foto: Ånund Killingtveit

Nyttevurdering av interesser i vassdrag regulert for kraftproduksjon er relevant ved revisjon av vannkraftkonsesjoner, i forbindelse med opprusting og utvidelse av kraftverk og ved tiltaksvurdering i vannforvaltningsplaner. Formålet med nyttevurderinger er å avveie samfunnsnytten av en regulering mot andre private og allmenne interesser knyttet til vassdraget for å sikre helhetlig forvaltning av vannressursene. 
Oppsummeringen, som er publisert som et Policy Brief fra CEDREN-prosjektet SusWater, skal være en hjelp til å finne gode indikatorer for ulike nyttehavere på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag. Indikatorene må sees på som en sjekkliste der et utvalg må velges for å beskrive nytten av goder.

– Indikatorrammeverket kan brukes som et redskap for dialog mellom og med aktører i vassdraget for helhetlig nyttevurdering og bærekraftig forvaltning, sier Ingrid Nesheim, som er forfatteren av oppsummeringen.


Les mer: 
SusWater Policy Brief 2/2018: Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

Latest news

Water reservoirs save lives and create value

21 Mar 2017

While there is considerable opposition to dams and reservoirs in the Western world, reservoirs buil... Read More..


Environmental design in three minutes

8 Dec 2016

The concept of environmental design in regulated salmon rivers describes how to evaluate, develop a... Read More..


Three new policy briefs from the HydroBalance research project

25 Nov 2016

CEDREN has issued three policy briefs that synthesize findings of the HydroBalance research project... Read More..


HydroBalance User Meeting 2016

7 Jul 2016

HydroBalance user partners are invited to the third annual user meeting in Trondheim 13th - 14th Se... Read More..


Microgrids to electrify remote off grid areas

2 Jul 2016

Can microgrids be a way to electrify remote off grid areas? An EEA-funded project with Norwegian an... Read More..