Tidligere arrangementer

Fagdag: Forskning for vannforvaltningen

Published on: 21. February 2012

I tilknytning til Nasjonal Vannmiljøkonferanse arrangeres en fagdag om forvaltningsnyttig vannforskning i elver og innsjøer.

Fagdag: Forskning for vannforvaltningen
Foto Line Fjellvær

CEDREN deltar med flere bidrag på arrangementet. Se hele programmet.

Tid: 26.mars 2012 kl 09:30 - 18:00
Sted: Oslo kongressenter

Praktisk gjennomføring: Konferansen gjennomføres i forkant av Nasjonal Vannmiljøkonferanse. Mer informasjon om konferansen på www.vannportalen.no. Påmelding via samme skjema som vannmiljøkonferansen: http://mm.event123.no/DN/NVMK2012/ 

Kontaktperson: Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning 

Arbeidet for bærekraftig vannbruk er godt i gang, og medfører en rekke faglige utfordringer for kunnskapsbasert forvaltning og mange forskningsresultater har stor nytteverdi for beslutningstakere i forvaltningen.

Mål for fagdagen:

• Synliggjøre nytteverdien av relevant forskning i vannforvaltningen
• Overføre kunnskap mellom forskningsmiljøene og forvaltningen
• Styrke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta de rette beslutningene
• Øke og spre tilstrekkelig og helhetlig kompetanse

Teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft

Flere forvaltningsrelevante forskningsprosjekter gjennomføres ved CEDREN, senter for teknisk og miljøriktig utvikling av bl.a. vannkraft. De ser på miljøtilpasset drift av regulerte elver (EnviDORR) og miljøeffekter av raske vannstandsendringer (EnviPEAK).

Vassdragsmodeller

Et utvalg datamodeller relevant for forvaltningen om innsjøer og elver presenteres. Disse er utviklet for å modellere kjente sammenhenger mellom fysisk, kjemiske og biologiske forhold som har betydning for vannmiljøtilstanden i vassdrag.

Miljøbasert vannføring

Forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring som har pågått i 10 år, avsluttes nå. 60 prosjekter er gjennomført for å bedre grunnlaget for å fastsette minstevannføring og andre avbøtende tiltak.

Miljøindikatorer i vassdrag

Forskningsrådsprosjektet Bioclass Fresh har i flere år jobbet fram de mest egnede indikatorene på økologisk tilstand i vann, som en sensitive på ulike påvirkninger. Norske data er sammenstilt med sammenlignbare datasett fra andre elver og innsjøer, som del av harmoniseringen (interkaliberingen) som har pågått med andre land. Mange av prosjektene vil danne grunnlag for videreutvikling av det norske klassifiseringssystemet.



Print