nb-NOen-GB

CEDREN

CEDREN

EcoManage - Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser

Hovedmålet med EcoManage er å teste, evaluere og tilpasse nye konsepter og indikatorer for å forbedre prosesser rundt utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser.

EcoManage undersøker energiindikatorer som «Energy payback ratio» (EPR) og «Cumulative Energy Demand» (CED), vannforbruk i vannkraftsektoren og alternativer for kvantifisering og prising av økosystemtjenester i forbindelse med naturinngrep og vassdragsregulering av vannkraftprosjekter.

EcoManage har som mål å

  • Utvikle et konsistent rammeverk for å beregne energieffektiviteten for ulike teknologier for elektrisitetsproduksjon. Med dette på plass kan man gjennomføre mer pålitelige sammenligninger mellom teknologiene. Metodikken vil bli tatt i bruk på en rekke norske vannkraftverk og verdiene vil bli sammenlignet med tilgjengelige internasjonale studier.
  • Evaluere og videreutvikle eksisterende metodikk for beregning av vannforbruket ved vannkraftproduksjon. Gjennomføre pilotstudier i regioner der vannforbruket sannsynligvis er av betydning.
  • Demonstrere anvendeligheten av å bruke økosystemtjenester for å identifisere de sosiale kostnadene av vannkraftutbygging og designe verktøy for å internalisere disse kostnadene i vannkraftutbyggeres beslutningstaking. Mer spesifikt skal prosjektet evaluerehabitat-kompenserende tiltak, og bruk av multikriterieanalyser for å vurdere habitat-restaureringstiltak.
  • Vurdere anvendeligheten av indikatorer/konsepter for norsk forvaltning og industri og gi anbefalinger om videre bruk av verktøyene
Om EcoManage

 

Full prosjekttittel: Improved development and management of energy and water resources

Start: 2012

Slutt: 2015

Finansiering: 15 million NOK

Kontakt: Håkon Sundt, SINTEF