Energi- og miljøpolitikk

Stortingssalen. Foto.

I løpet av det siste tiåret har vi sett mange endringer i energi- og miljøpolitikken relatert til tiltak og tilpasning til klimaendringer med bekymringer for energiforsyningssikkerhet, økologisk utvikling og utfordringer naturmangfold i bakholdet. Det er økende behov for elektrisitet, men det er fotsatt en utfordring å identifisere egnede midler for å realisere ny fornybar produksjonskapasitet, revidere av eksisterende kapasitet samt å sikre overføring av elektrisitet mens en samtidig tar miljømessige og sosiale hensyn.

Klimaendringene krever endringer i energibruk. Løsninger basert på fornybar energi må erstatte energikilder som ødelegger miljøet. Selv om vannkraftutbygginger har skapt politiske konflikter, forblir vannkraft en av løsningene. Vannkraft har dessuten potensiale for energilagring og videre sosial utvikling. CEDREN har fokus på politisk forvaltningspraksis, innovasjon og entreprenørskap i fornybar energiindustri med sikte på å forene økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.

EU har satt ambisiøse mål for fornybar energi. En økning i fornybar energiproduksjon vil bidra til å redusere utslipp av drivhusgasser og styrke energisikkerheten i Europa. Begge faktorene er vitale for bærekraftig utvikling. For å kunne nytte den økte energiproduksjonen, er en viktig forutsetning en realisering av kraftlinjer for å transportere kraften til forbrukerne. Nettutviklingsprosjekter kan imidlertid være høyst kontroversielle. Store prosjekter har blitt forsinket, utsatt og til sist lagt på hylla. Årsakene er mangefasetterte og kan være forskjellige fra case til case. Påstander om negativ påvirkning på naturmangfold, turisme, kulturminner og landskap er imidlertid ofte en fellesnevner for motstanden.

CEDRENs forskning knyttet til miljø- og energipolitikk adresserer både studier av politikk og forvaltning, så vel som studier av offentlig engasjement og samarbeidsprosesser for å stimulere til fornybar energi med en bedre miljø- og samfunnsmessig design.

Stortinget. Foto.

Bilde: Stortinget, Oslo, Norway - Stortinng building. Foto: Tm (CC-BY 2.0)

Toppbilde: Spørretimen i Stortinget 22.11.07. Lars Røed Hansen (CC-BY 2.5)