Vindkraft og fugler

Foto: Espen Lie Dahl / NINA

Energi- og miljøforvaltningsmyndighetene, så vel som kraftbransjen, har understreket behovet for mer kunnskap om miljøeffektene av vindkraft og hvordan fugler blir påvirket, både med hensyn til dødelighet og atferd. CEDREN har satt fokus på disse spørsmålene gjennom prosjektet BirdWind (Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway; 2007-2010).

Gjennom ukentlige søk med trente hunder bidro BirdWind med grundig dokumentasjon av antall fugler som har blitt drept i tilknytning til vindparken på Smøla. Dokumentasjon av kollisjonsofre bidrar til å identifisere artsspesifikke faktorer som trigger høy kollisjonsrisiko, finne mulige dødsårsaker og beregne artsspesifikk kollisjonsrate.

Prosjektets mål var todelt: 1) å studere arts- steds- og sesongspesifikk fugledødelighet som en følge av vindturbiner, og 2) å utvikle metodikk og tekniske verktøy for datainnsamling og avbøtende tiltak. BirdWind ble avsluttet i 2011 med en internasjonal konferanse som syntetiserte dagens kunnskap om vindkraft og dyreliv. Ved å ta i bruk kunnskapsbasen som er innhentet via dette prosjektet, kan designet av framtidige vindkraftverk bedres.

Prosjektet INTACT (Innovative Mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines) er en videreføring av BirdWind, selv om det ikke er en del av CEDRENs prosjektportefolio. Mange av BirdWinds forskere er involvert i INTACT. Hovedmålet for dette FoU-prosjektet er å utvikle tiltak og prosedyrer for å redusere risikoen for at fugler skal kollidere med vindturbiner. INTACT er et tett samarbeid mellom forskningsmiljøet, industri og energimyndigheter. Energi Norge, paraplyorganisasjonen for kraftselskaper i Norge, administrerer INTACT. Statkraft er prosjektkoordinator mens NINA står for forskning og utvikling.

WindNet er et pilotprosjekt som fokuserer på miljøtema relatert til både vindkraft og kraftledninger. Et viktig mål er å identifisere nøkkeltema som bør adresseres i framtidige forskningsprosjekter. WindNet finansieres av interne CEDREN-ressurser.