SafePass

SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv.

Siden slutten av 1800-tallet har vi bygd over 500 fisketrapper i Norge for at fisk skal kunne passere fosser og kraftverksdammer. Mange av fisketrappene for laks fungerer bra, mens andre trapper fungerer dårligere, særlig i innlandet der dammer kan blokkere vandringsveiene både for harr, ørret og annen innlandsfisk.

Selv om vi har vært ganske flinke til å få laks opp forbi kraftverk, er det gjort mindre for å få gytefisk ned igjen og avkommet deres velberget til havs. Både ål, laks, ørret, harr og annen fisk kan bli skadet eller drept i kraftverksturbiner på sin nedvandring, og det er avgjørende å sikre alternative vandringsveier utenom turbinene. SafePass vil sette søkelyset på problematikken rundt nedvandring i elver.

Kraftverkseierne får nå nye krav som gjør at de må bli flinkere til å sikre at vandrende fisk kan passere ulike kraftverkskonstruksjoner, både på vei opp og ned elvene. Ål har fått økt fokus, fordi ålebestanden er på sterk retur i hele Europa, og det er viktig å sikre fri nedvandring i norske elver. Både fisketrapper og nedvandringsveier krever at vann slippes utenom turbinene og gir redusert vannkraftproduksjon. Samtidig er vannkraft ren og fornybar energi som samfunnet ønsker mer av.

I SafePass skal vi i samarbeid med et sterkt internasjonalt forskningslag løfte den norske forskningen på fiskevandringer i regulerte vassdrag. Gjennom både grunnleggende forskning og utprøving av konkrete tiltak skal vi utvikle løsninger som er best mulig for både fisk og kraftproduksjon. Vi skal gjennomføre studier der vi i detalj kartlegger fiskens atferd i forhold til vannstrømmene. Vet vi hvordan og hvorfor fisken vandrer som den gjør, er det lettere å lage gode tiltak. Vi skal utvikle og prøve ut stengsler som hindrer fisken i å vandre inn i kraftverkene og tiltak som kan skremme fisken vekk fra de farlige vandringsveiene og lokke de til de trygge. Kunnskapen skal samles i ei håndbok for vandringsløsninger, som skal bli bransjens og forvaltningens sentrale hjelpemiddel for å finne gode løsninger som gir minimum krafttap.