Kraftledninger og dyreliv

Overføringslinjer kan ha en økologisk effekt på fugler via kollisjoner og elektrokusjon. Sistnevnte kan også resultere i strømbrudd, og dermed også ha en direkte økonomisk effekt. Krafttraseer kan utgjøre et økonomisk problem ved at det tar opp store landområder for f.eks. skogbruk, og de kan også ha en negativ effekt på en del skogslevende dyr. Samtidig kan traseene fungere som et passende habitat for andre arter, som beiteområde for hjortedyr og jaktterreng for enkelte rovdyr. I tillegg til sammenhengen mellom påvirkninger og økonomiske effekter, kan miljøeffektene også bli brukt for å kanalisere motstand mot utbygginger.

 

CEDREN har adressert disse spørsmålene gjennom OPTIPOL-prosjektet (Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives). OPTIPOL tar utgangspunkt i at de der er mulig å redusere de negative effektene kraftoverføring og –distribusjon kan ha for fugler og pattedyr. For å utvikle effektive avbøtende tiltak, for eksempel for å redusere antallet fugler som kolliderer med ledninger i lufta eller å redusere barriereeffekt for hjortedyr er det nødvendig med tett samarbeid mellom økologer og ingeniører. Støttestrukturer for kraftledninger og et mangfold av spesifikke konstruksjoner som brukes i det norske nettsystemet må vurderes nøye for å sikre stabil energitilførsel til forbrukerne og ikke bryte sikkerhetsforskrifter.

Foto: Kjetil Bevanger / NINA.