Miljødesign av vannkraft

Regulert elv og demning. Foto.

Foto: Ånund Killingtveit / NTNU

Mer laks og mer kraft

Vannkraft er en svært effektiv energikilde, men det vil alltid være spørsmål knyttet til effekter på livet i elvene. I prosjektet EnviDORR [lenke], har lakseforskere, hydrologer, vannkraftingeniører, industri og forvaltning forent krefter for å utvikle gode løsninger for å få både mer laks og mer kraft i elvene. EnviDORR har hatt fokus på å forbedre de positive og redusere de negative effektene av å regulere elver, samtidig som kraftproduksjonen økes. Dette har resultert i den håndboken «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag», som er publisert på både norsk og engelsk. Arbeidet i EnviDORR videreføres i prosjektet SafePass.

 

Europas grønne batteri?

Europeiske land er i ferd med å øke andelen av fornybar energiproduksjon gjennom vekst av elektrisitetsproduksjon fra sol- og vindkraft. Disse variable energikildene skaper økt behov for å balansere forbruk og produksjon. Vannkraftanlegg kan lagre energi ved å lagre vann i reservoarer og fleksibel drift, men det er også mulig å lagre energi for elektrisitetsproduksjon på et senere tidspunkt ved å pumpe vann fra et lavereliggende magasin til ett høyere opp. Norske vannkraftmagasiner har betydelig lagringskapasitet, og det er stor interesse i Norges evne til å balansere etterspørsel og produksjon på ulike tidsskalaer på det europeiske kraftmarkedet. Prosjektet HydroPEAK har studert hvordan det norske vannkraftsystemet kan utvikles og brukes optimalt i et framtidig Europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar fornybar kraft. Prosjektet HydroBalance [lenke] adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft.

 

Effekter av raske og hyppige endringer i vannstand

Innfasing av mer ikke-regulerbar kraft, økt markedstilpasning og større fleksibilitet i energisystemet fører til endringer i driften av norske vannkraftverk. Framtidsscenarioer med mer fleksibel drift forutsier hyppigere og raskere endringer i vannstand og vannstrøm i elver, innsjøer, magasiner og fjorder. Detaljerte studier i prosjektet EnviPEAK har gitt ny kunnskap om hvordan vannstands- og vannføringsendringer forplanter seg i elver nedstrøms kraftverk som regulerer produksjonen raskt. EnviPEAK har også identifisert en rekke gode og kostnadseffektive tiltak for å redusere virkninger av effektkjøring på alle deler av økosystemet.

 

Utveksling av kunnskap med vannkraftkjempen Kina

Kina, verdens største vannkraftprodusent, har nær tredoblet sin vannkraftproduksjon siden år 2000 og har planer om å øke produksjonen videre. Prosjektet FutureHydro har utveksling av kunnskap, teknologi og erfaring mellom Kina og Norge som mål. Prosjektet vil også øke kunnskapen om vannkraft og pumpekraft som balansekraft for variable energikilder, både med hensyn til framtidige behov og kapasitet, så vel som fysiske og biologiske konsekvenser.