SusWater - Vannforvaltning i regulerte elver med kraftproduksjon

SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og vil se på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt.

Norge har forpliktet seg til å utvikle en helhetlig vannforvaltning på tvers av kommune- og fylkesgrenser i henhold til EUs vanndirektiv, og samtidig til å stimulere til økt forbruk av fornybar energi i tråd med EUs Fornybardirektiv. Vår egen vassdragsreguleringslov åpner dessuten for revisjon av tidsbegrensede vannkraftkonsesjoner. Utfordringen framover blir hvordan disse ulike hensynene kan forenes.

SusWater vil belyse ulike sider knyttet til vannforvaltning i regulerte elver, og ha fokus på både økonomi, samfunn og miljø. 

Et av målene er å lage et beslutningsstøtteverktøy for å bedre vannforvaltningen, et verktøy som forhåpentligvis kan skape aksept for gode og mer omforente løsninger.

Forskerne vil gjennom prosjektet forsøke å besvare noen konkrete spørsmål:

  1. Hva er de regulatoriske utfordringene knyttet til styrket vannforvaltning i vassdrag med kraftproduksjon?
  2. Hvor mye vann er nok for å oppfylle spesifikke miljømål?
  3. Hvordan kan ulike sosioøkonomiske fordeler og kostnader bedre måles og operasjonaliseres?
  4. Kan vi formulere et rammeverk for mer helhetlige beslutningsprosesser gjennom multikriterieanalyser?
  5. Hvordan kan vi skape en bedre og mer dynamisk vannforvaltning i regulerte elver med kraftproduksjon?
  6. Hvordan kan vi karakterisere hydrologiske og morfologiske endringer i elver med vannkraftproduksjon?