Vannkraftdesign for framtida - HydroPEAK


Tinfos vannkraftverk. Vannkraftmagasiner i Norge representerer et stort potensial for et framtidig europeisk kraftsystem.  Foto: © Ånund Killingtveit, NTNU

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan det norske vannkraft­systemet kan utvikles og brukes optimalt i et framtidig europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar fornybar kraft. Vi har sett på samspillet mellom det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet, og hvilke utfordringer vannkraftsystemet vil kunne møte i tiden fram mot 2050. Men vi har også sett på nye muligheter, for eksempel å bruke det norske vannkraftsystemet for å balansere et økende innslag av vind- og solkraft i Europa.

 

Det er særlig forventningen om utbygging av vindkraft, både på land og til havs, som kan medføre behov for endringer i driftsmønsteret i norske vannkraftverk. Mye av variasjonen i produksjonen i vindkraftverk kan om ønskelig balanseres med norsk vannkraft, noe som igjen vil medføre en mye mer variabel drift, med hyp­pigere endringer i vannføring og vannstand i vannveier og kraftverk, men også i noen tilfelle i elver, innsjøer og fjorder.

 

I HydroPEAK har vi særlig fokusert på hvilke fysiske virkninger en slik økt variabili­tet kan medføre, og hvilke tiltak som kan bli nødvendige for å motvirke problemer eller skader. Vi har utviklet bedre beregningsmodeller og dimensjoneringskriterier for vannveier og tekniske komponenter i vannkraftsystemet, for eksempel sandfang, svingesjakt og turbiner. I prosjektet har vi også utviklet ny kunnskap og modeller som hjelper til med å forstå og beregne hvordan isforhold i vassdrag og erosjon i elver og magasin påvirkes, og hvilke endringer som kan tillates uten å skape uheldige virkninger. Dette gir verdifull informasjon til de som i neste omgang skal vurdere virkning på økosystemene i vassdragene. Prosjektet har ført til en betyde­lig oppgradering av laboratorier og instrumentpark, slik at vi nå har laboratorier som er attraktive for forskere også langt utenfor Norges grenser.

Det er nær kobling til CEDREN-prosjektet EnviPEAK.


Mer informasjon om HydroPEAK

Brukermøte 2010