Mer laks og mer kraft - EnviDORR


Med små teknologiske og operasjonelle tilpasninger, kan forholdene gjøres bedre for laksen. Photo:© Anders Gravbrøt Finstad / NINA

Prosjektet EnviDORR, populært kalt “Mer laks og mer kraft”, nådde høsten 2013 sitt overordnede mål da “Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag” ble publisert. Håndboka er en oppskrift for hvordan man kan utrede, utvikle og gjen­nomføre tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon. I prosjektet har det vært et utstrakt samarbeid mellom biologer, hydrologer og kraftverksingeniører. Grunnleggende forskning for å fylle viktige kunnskapshull, samt en vilje til å omsette eksisterende og ny kunn­skap om laks i regulerte vassdrag til enkle tommelfingerregler er grunnlaget for håndboka. Etter lanseringsseminaret i september 2013 har vi presentert håndboka på en rekke møter og seminarer. Mottagelsen har vært overveldende, med posi­tive tilbakemeldinger fra energi- og miljømyndigheter, vannkraftindustrien, miljø- og interesseorganisasjoner, konsulenter og forskningsinstitusjoner. Håndbokas prinsip­per er allerede implementert i forvaltning, og flere miljødesignprosjekter er startet i regulerte vassdrag. Internasjonale pressemeldinger ga oppslag i en rekke medier, og stor etterspørsel etter en engelsk utgave. Håndboka ble derfor oversatt og en engelsk utgave publisert i august 2014.

Prosjektet har også en klimadel – hvor klimascenarioer for kraftproduksjon og laks i utvalgte modellvassdrag blir brukt til å utvikle nye miljødesignløsninger i et nytt klima. Når klimaendringer endrer ressursgrunnlaget for kraftproduksjon åpnes det samtidig for nye tiltaksmuligheter for å bevare og utvikle laksebestandene i regu­lerte vassdrag.