Effekter av raske vannstandsendringer - EnviPEAK


En mer fleksibel drifting av vannkraftsystemer kan føre til raskere og hyppigere endringer i vannføring. Foto: © Tor Haakon Bakken/SINTEF

Økt markedstilpasning, større fleksibilitet i energisystemet og innfasing av mer ikke-regulerbar kraft fører til økt effektkjøring i norske vassdrag. EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser dette vil kunne gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå.

 

Detaljerte studier i EnviPEAK har gitt ny kunnskap om hvordan vannstands- og vannføringsendringer forplanter seg i elver nedstrøms kraftverk som regulerer produksjonen raskt. Vi har blant annet gjennomført forsøk i kunstige elver der laksunger har blitt utsatt for jevnlig variasjon i vannstand og vannføring uten at områder har blitt tørrlagt. Generelt viser resultatene at slik moderat effektkjøring bare har liten virkning på vekst og overlevelse hos laks. Resultater fra mange del­studier i EnviPEAK er integrert i simuleringsverktøyet IBSalmon, som sammenfatter en rekke prosesser knyttet til laks og vassdrag. Vi utviklet også en strandingsmodul for å analysere hvordan dødelig stranding påvirker laksestammen over tid.

 

Det er viktig å finne gode og kostnadseffektive tiltak for å redusere virkninger av effektkjøring på alle deler av økosystemet, og EnviPEAK har identifisert en rekke slike tiltak. Mange av disse er enkle å gjennomføre, men krever kunnskap om forholdene i elva som påvirkes, enten det er driftsmessige tilpasninger i kraftverket eller fysiske endringer i selve vassdraget. Av driftsmessige tiltak er redusert hastig­het på start og stopp av effektkjøringen viktig. Det er også vesentlig å sørge for en tilfredsstillende høy lavvannføring å effektkjøre ‘på toppen av’, samt å tilpasse effektkjøringen til de perioder av døgnet og året hvor denne formen for drift gjør minst skade. Utbedringer i elveleiet kan redusere tørrlegging av gyteområder og stranding i deler av elva som blir avsnørt og isolerte når kraftverket stoppes og vannstanden synker. Rekrutteringen i vassdraget kan også stimuleres ved å tilret­telegge for gyting i sideelver med stabil vannføring og ellers gode gyteforhold.