Energi og miljøpolitikk - GOVREP


Foto: © Stortingsarkivet, Teigens-fotoatelier-as

Hovedmålet med GOVREP har vært å studere politiske beslutninger og forvalt­ningspraksis knyttet til fornybar elektrisitetsproduksjon, og se på hvordan miljø- og energipolitiske mål koordineres.

Stortinget har de siste årene behandlet mange saker som har direkte betydning for fornybar elektrisitetsproduksjon, men innstillingene fra Energi- og miljøkomiteen har ikke åpnet for gode avklaringer av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitisk forvaltningspraksis. Vi har dokumentert at forsøk på mer helhetlige grep gjøres, men det er samtidig usikkerhet knyttet til hva som skjer når konsesjonsvilkårene endres. Det råder uenighet om kunnskapsgrunnlaget, og forvaltningsstrukturen reflekterer i liten grad den nye, mer komplekse miljøproblematikken. Videre er det uklart hvordan den doble miljøutfordringen, å ta hensyn til både globale- og lokale miljøutfordringer, blir ivaretatt og presentert i konkrete produksjonsanlegg.

 

GOVREP var orientert mot aktiviteter i Norge og Sverige der vi primært studerte vannkraftproduksjon ved bruk av case-studier i nær dialog med brukerne av prosjektet, Vår svenske samarbeidspartner, Stockholm Environmental Institute (SEI), gjennomførte studier av svensk vannkraftpolitikk og konkret forvaltningspraksis i enkelte kraftverk for sammenligning med norske forhold. Tilsvarende, men mindre omfattende studier, ble også gjennomført av vindkraftproduksjon i Norge og Sverige. Prosjektet dokumenterte klart at dagens forvaltningspraksis er preget av såkalt stiavhengighet. Det er begrenset avklaring av hvordan sektorspesi­fikk energilovgivning skal samhandle med sektorovergripende miljølovgivning. Sektorinteressene er sterke og muligheten for bedre avklaring mellom energi – og miljøforvaltningens virke blir begrenset. GOVREP påpeker at blikket må løftes. Utfordringer må bedre sees i en sammenheng dersom vi reelt skal kunne forene energi- og miljøpolitiske interesser. Her ligger det et betydelig ansvar hos sentrale myndigheter og vi etterlyser bedre avklaring både fra regjering og gjennom parla­mentarisk behandling slik Energi- og miljøkomiteen i Stortinget selv har etterlyst.