HydroBalance 

Norske vannkraftmagasiner tilbyr muligheter for å balansere den voksende vindkraftproduksjonen i Europa. Photo: Antti Eloranta

Europeiske land er i ferd med å øke andelen av fornybar energiproduksjon gjennom vekst av elektrisitetsproduksjon fra sol- og vindkraft. Disse variable energikildene skaper økt behov for å balansere forbruk og produksjon. Vannkraftanlegg kan lagre energi ved å lagre vann i reservoarer og fleksibel drift, men det er også mulig å lagre energi for elektrisitetsproduksjon på et senere tidspunkt ved å pumpe vann fra et lavereliggende magasin til ett høyere opp. Norske vannkraftmagasiner har betydelig lagringskapasitet, og det er stor interesse i Norges evne til å balansere etterspørsel og produksjon på ulike tidsskalaer på det europeiske kraftmarkedet.

Prosjektet adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft.

HydroBalance skal:

  • Tegne et bilde av mulig framtidig bruk av fleksibel vannkraft og energilagring fra vannkraft fram mot 2050.
  • Vurdere behovet for fleksibilitet og lagring fra norsk vannkraft
  • Undersøke hvordan balansekraft fra vannkraft kan komme inn på markedet, og vurdere de økonomiske mulighetene
  • Undersøke miljøpåvirkningen av nye driftsregimer i magasiner, og hvordan en kan redusere disse.
  • Analysere endringer i form av regulatorisk rammeverk, politikk, offentlig aksept og økonomiske forhold
  • Oppsummere resultatene fra prosjektet i et veikart for storskala energibalansering og – lagring fra norsk vannkraft