Kraftledninger og dyreliv - OPTIPOL


OPTIPOL har sett på hvordan kraftledninger påvirker dyrelivet. Foto:© Kjetil Bevanger/NINA

Overordnet målsetting i OPTIPOL har vært å identifisere sentrale miljøtema det bør tas hensyn til for å oppnå en optimal, miljøvennlig nettutvikling. På grunn av tematikkens kompleksitet og omfang har prosjektet vært delt i ni fokusområder; fra kraftledningskorridorer som beiteressurs for hjortevilt til elektrokusjonsreduserende tiltak for fugl.

 

Våre resultater viser at elg ikke unngår kraftledningsgater, men tvert om ofte benyt­ter dem som beiteområder, trolig på grunn av god næringstilgang og bedre skjul sammenlignet med åpne områder. At fugler kolliderer med kraftledninger eller utsettes for elektrokusjon, er en svært arts-, steds- og årstidsspesifikk problematikk. Data fra linjetakseringer og DNA-analyser ga ny kunnskap om bestandsstørrelse for skogsfugl. Det gjorde oss i stand til å tallfeste tilleggsdødeligheten som følge av kollisjon med kraftledning, slik at den kan tas i betraktning når for eksempel jaktuttaket i området skal fastsettes. Vi har også studert avbøtende tiltak, som fargekamuflering av kraftledninger, fysisk forstørrelse av fase- og/eller jordlinje gjennom merking og modifiserte stolpetraverser. Utviklingen av en modifisert stolpetravers tilpasset 22 kV-ledninger viste seg for eksempel å fungere svært godt for å hindre hubro i å sette seg der den var utsatt for elektrokusjonsfare. Elektrokusjonsdødelighet hos fugl i Norge kan reduseres betraktelig hvis kjente løsninger implementeres, noe som samtidig vil medføre færre driftsforstyrrelser for nettselskapene.

 

OPTIPOL har også utviklet en ny metode som kan lette arbeidet med å finne den beste traseen i nettprosjekter. LCP-metoden (Least Cost Path) kan være et nyttig planleggingsverktøy i en tidlig fase av nettutbygginger for å gi oversikt over konse­kvensutredningsbehov, redusere potensielle konflikter mellom interessegrupper og gjøre prosessen mer transparent for allmennheten. OPTIPOL-LCP har et stort poten­sial som verktøy i tilknytning til holistiske beslutningsprosesser, demokratisering, brukermedvirkning og økt effektivitet. Metoden vil bli videreutviklet og tilpasset «Least Cost Siting» innenfor budsjettet til CEDRENs generelle aktiviteter i perioden 2014-2016. Videreutviklingen av verktøyet har fått navnet ConSite.