FutureHydro 

Det overordnete målet med FutureHydro er å fremme bilateral utveksling av kunnskap, teknologi og erfaring mellom Norge og Kina, samt å utvide kunnskapen om bruk av vannkraft og pumpekraftverk som batteri for å balansere variable energikilder.

 

 

Future Hydro har som mål å

  • Evaluere dagens og framtidens behov, og hvilken kapasitet kinesisk vannkraft har til å balansere variable energikilder i et energisystem i vekst.
  • Undersøke fysiske og biologiske konsekvenser av drift av balansekraft både i magasin og i vassdrag nedstrøms for kraftverk, og å vurdere avbøtende tiltak for potensielle negative påvirkninger på miljøet i elvene.

De viktigste prosjektaktivitetene i FutureHydro er arbeidsseminar.

Besøk på Fengman-dammen i forbindelse med workshop i September 2013.

Om Future Hydro

Tittel: Sustainable hydropower development in China and Norway to meet future demands.

Start: 

Slutt: 

Finansiering: 

Contact: Atle Harby, SINTEF