CEDREN-innovasjoner

Forskerne i CEDREN har utviklet rundt 30 ulike innovasjoner. Her er 24 av dem. Last ned faktaark. Sist oppdatert 14.juli 2017. I CEDREN innovasjonshefte finner du alle disse 24 innovasjonene samlet.

Faktaark om håndbok for miljødesign.

Håndbok for miljødesign

Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag. Fornybar energi på lag med naturen.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om vannbank-metoden.

Vannbank-metoden

Omfordeling av vann til fisk og kraftproduksjon.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om miljøtilpasset effektkjøring.

Miljøtilpasset effektkjøring

Verktøy for å designe miljøtilpassede driftsstrategier og fysiske tiltak i vassdragene basert på planlagt driftsmønster og vassdragets sårbarhet.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om vassføring i umålte felt.

Vassføring i umålte felt

Metode for å finne vassføring i umålte felt.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om multikriterie-vurdering av brukerinteresser og vannføring.

Multikriterie-vurdering av brukerinteresser og vannføring

Metode for å simulere konsekvenser av kombinasjoner av miljøbasert vannføring og restaureringstiltak har for vannføring, fisk, brukerinteresser og kraftproduksjon i regulerte vassdrag.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om allokering av vannforbruk.

Allokering av vannforbruk

Rettferdig fordeling av vannforbruk mellom brukere av flerbruksmagasin.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om energi-indikatorer.

Energi-indikatorer

CEDREN har testet og demonstrert hvordan energi-indikatorer kan brukes som beslutningsgrunnlag for politikkutforming.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om ConSite.

ConSite

Verktøy for optimal plassering av kraftledninger og vindkraftverk.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om ComparaTool.

ComparaTool

Beslutningsverktøy for å analysere og sammenligne miljøvirkninger og av vann- og vindkraftprosjekter.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om TOOLS.

TOOLS

Progamvare for å kople fleire simuleringsverkty saman.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om IBSalmon.

IBSalmon

IB salmon er en individbasert populasjonsmodell for laks som simulerer effekt av endringer i vannføring, habitat og temperatur på en laksebestand.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om flermarketoptimalisering i ProdRisk.

Flermarkedoptimalisering i ProdRisk

Ny metode for å analysere tilbudet av vannkraft.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om PSH-Sim.

PSH-Sim

Programvare for å studere energilagring med pumpekraft.

Last ned fakaark som pdf

Faktaark om MOCPOW.

MOCPOW

Åpent simuleringsverktøy for vindkraftturbiner.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om COSH-Tool.

COSH-Tool

Programvare for karakterisering av fleksibel drift og effektkjøring i elver.

Last ned faktaark som pdf

 

Faktaark om laserskanning av vannkrafttunneler.

Laserskanning av vannkraft-tunneler

Metode for å effektiv og nøyaktig kartlegging av geometrien til vannkraft-tunneler.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om elvedrone.

Elvedrone

Drone til kartlegging av elvetopografi.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om gytestudio.

Gytestudio

Kameraoppsett for å studere gyteatferd til laks og sjøaure.

Last ned faktark som pdf

Faktaark om ripping.

Restaurering av bunnsubstrat med ripping

Metode til å restaurere gyteplasser og oppvekstområder for ungfisk i regulerte elver med egnet bunnsubstrat og sedimenttransport. 

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om fysisk modellering av luftputekammer.

Metode for fysisk modellering av luftputekammer

Metoden kan brukes for å studere eksisterende luftputekammer og optimalisere designet av nye prosjekter.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om fugleradar.

Fugleradar for å kartlegge fuglers aktivitet

Bruk av fugleradar gir bedre miljøkonsekvensutredninger for vindkraftverk.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om avbøtende tiltak.

Tiltak for å avbøte effektkjøring for fisk

Metode for å designe fysiske habitatforhold for å redusere stranding av gytegroper og fisk som følge av effektkjøring og annen variabel kraftverksdrift.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om sittepinne for hubro.

Sittepinne for hubro

Sikrer trygge sitteplasser for fugl.

Last ned faktaark som pdf

Faktaark om varmegjenvinning fra avløpsvann.

Varmegjenvinning fra avløpsvann

Utnytter energien fra pastavannet.

Last ned faktaark som pdf