CEDREN nyheter

CEDRENs Hardanger-rapport klar

Published on: 6. April 2011

CEDRENs analyser av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen rundt luftledningene gjennom Hardanger er nå tilgjengelig her.

CEDRENs Hardanger-rapport klar
Foto Kjetil Bevanger

Studien har analysert den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen av den omsøkte 420 kV luftledningen Sima-Samnanger. Sommeren 2010 fikk motstanderne av luftledningen Sima-Samnanger mye spalteplass i mediene samtidig som regjeringen besluttet å foreta en fornyet gjennomgang av sjøkabelalternativet.

Analysen viser at media har fungert som en alternativ kanal til den formelle konsesjonsprosessen, der motstandere av luftledningsalternativet har formidlet sine meninger om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger. Samtidig viser studien at flere av disse motstandere har valgt ikke å delta aktivt i den formelle prosessen. Analysen påpeker også at det faglige grunnlaget som har ligget til grunn for myndighetenes beslutninger, i liten grad har vært en sentral referanse i media.

Basert på analysen stiller forskerne Audun Ruud, Jens Jacob Kielland Haug og William M. Lafferty ved SINTEF Energi, spørsmålet om uformelle kanaler er i ferd med å ta over for formelle prosedyrer, og hva dette i så fall vil bety for kommende konsesjonssaker. Kunne en tidligere politisk avklaring, som har vært etterlyst av både motstandere og tilhengere av den omsøkte luftledningen, for eksempel ført til et mindre konfliktnivå i mediene sommeren 2010 og en større legitimitet til konsesjonsprosessen?

Videre forskning bør se nærmere på disse spørsmålene for å finne frem til mere rasjonelle prosesser for håndtering av nettutviklingsprosjekter.

Studien ble initiert av CEDRENs styre bl.a. som grunnlag for CEDRENs nye kraftnett-prosjekt SusGrid. SusGrid skal utvikle bedre planleggings- og politikkverktøy som kan trekke med ulike interessegrupper når nye anlegg skal bygges (omtalt i nyhetsbrev, se nedenfor). 

 

Les rapporten her (pdf)

Les mer om studien i CEDRENs nyhetsbrev nr 1 - 2011 (pdf)

Audun Ruuds presentasjon av studien på vinterkonferansen 2011 (pdf)

Kontaktperson i CEDREN: Audun Ruud, SINTEF

Print

Nyhetsarkiv

Archive