CEDREN nyheter

Kraftlinjer for vilt

Published on: 14. December 2010

En «kokebok» for hvordan tekniske løsninger kan redusere kollisjoner/elektrokusjon mellom fugler og kraftledninger utarbeides i CEDRENprosjektet OPTIPOL. Den skal gi enkle kjøreregler for netteiere som står foran oppgraderinger av gamle nett og bygging av nye.

Kraftlinjer for vilt
More than 20 researchers and partners were gathered at the OPTIPOL user meeting 22 Nov 2010. Photo Oddmund Rønning

 

Tekst: Atle Abelsen

 


OPTIPOL (Optimal Design and Routing of Power Lines; ecological, technical and economic perspectives) skal redusere negative effekter av kraftoverføring i forhold til fugl og pattedyr. Norges kraftledningsnett utgjør nærmere 200.000 km luftledninger som til sammen berører store arealer. Det overordnede målet er å utvikle verktøy som ut fra et miljøsynspunkt kan bidra til å optimalisere trasévalget når kraftledninger bygges, samt vurdere tekniske og økonomiske løsninger for å minimalisere konflikter vis-a-vis vilt og dyrenes leveområder. 
 

Statusrapport for OPTIPOL 2010

 

Det første brukermøtet gikk av stabelen i Stjørdal 22. november. Programmet løper ut 2013. Flere av underprosjektene er kommet godt i gang, og vil snart levere resultater:

1. «Kokebok» for tekniske løsninger for å redusere kollisjoner/elektrokusjon: Prosjektet er i ferd med å utvikle metoder og enkle kjøreregler for netteiere som står foran oppgraderinger av gamle nett og bygging av nye. I tillegg har prosjektet utviklet og produsert en folder til netteiere med anbefalte strakstiltak.

2. Nasjonal database for ledningsdrept fugl: OPTIPOL bygger videre på data fra Artsdatabanken, og samarbeider med sverige for å skaffe seg en så omfattende oversikt som mulig over observasjoner. Databasen skal være operativ seinest på nyåret.

3. Kraftledningsgater som viltbiotoper: OPTIPOL har etablert et prosjekt for å overvåke kraftledningsgater, og hvordan det påvirker adferden for fugl og vilt.

4. Kraftledninger og bestandseffekter for storfugl: På grunn av naturlige variasjoner i bestanden, måtte prosjektet flyttes fra Bagndalen til Ogndalen i Steinkjer. Prosjektet er derfor noe forsinket, og vil ikke levere resultater før i 2011.

5. Hubro-prosjektet: Prosjektet har stått litt på stedet hvil, som følge av mangel på hekkende fugl i de utvalgte områdene. Dette er et utslag av en naturlig variasjon, og forventes å ta seg opp i 2011.

6. Least Cost Path (LCP): Arbeidet med et verktøy for å finne og utvikle optimale traseføringer av kraftledninger er i full gang. Arbeidsgruppen vil rapportere de første resultatene fra dette prosjektet i løpet av 2011. Dette delprosjektet vil på mange måter summere opp mange av de øvrige delprosjektene.
 

Kontaktperson i CEDREN: Kjetil Bevanger, NINA

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive