CEDREN nyheter

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

Published on: 23. November 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag
Foto: Ånund Killingtveit

Nyttevurdering av interesser i vassdrag regulert for kraftproduksjon er relevant ved revisjon av vannkraftkonsesjoner, i forbindelse med opprusting og utvidelse av kraftverk og ved tiltaksvurdering i vannforvaltningsplaner. Formålet med nyttevurderinger er å avveie samfunnsnytten av en regulering mot andre private og allmenne interesser knyttet til vassdraget for å sikre helhetlig forvaltning av vannressursene. 
Oppsummeringen, som er publisert som et Policy Brief fra CEDREN-prosjektet SusWater, skal være en hjelp til å finne gode indikatorer for ulike nyttehavere på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag. Indikatorene må sees på som en sjekkliste der et utvalg må velges for å beskrive nytten av goder.

– Indikatorrammeverket kan brukes som et redskap for dialog mellom og med aktører i vassdraget for helhetlig nyttevurdering og bærekraftig forvaltning, sier Ingrid Nesheim, som er forfatteren av oppsummeringen.


Les mer: 
SusWater Policy Brief 2/2018: Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

Print

Nyhetsarkiv

Archive