CEDREN nyheter

CEDREN i Mumbai - Renewable Energy Respecting Nature

Publisert: 6. mai 2013

Indo-Norwegian seminar, Mumbai, India 7-8 May 2013
Hotel Trident Bandra Kurla, C-56, G Block, Bandra Kurla Complex

CEDREN i Mumbai - Renewable Energy Respecting Nature
Arun Kumar fra IIT Roorkee og Atle Harby fant felles punkter for samarbeid. (Foto: Ånund Killingtveit)
7.-8. mai  ble seminaret «Renewable Energy Respecting Nature», gjennomført i Mumbai, India. CEDREN var ansvarlig forarrangementet på oppdrag for Forskningsrådet. Målsettingen var å involvere et titalls forskere både fra norsk og indisk side innen temaet fornybar energi for å identifisere kunnskapsmangler og relevante forskningstema for framtidig indisk-norsk samarbeid.

CEDREN knyttet tidlig til seg to framstående indiske FoU-miljø for å sikre god kvalitet på seminaret. TERI (The Energy and Resources Institute) og IIT (Indian Institute of Technology) takket ja til å være med-arrangører, og bidro også til å invitere andre aktører fra India. Ved siden av fire foredragsholdere fra CEDREN, var Norge representert med foredragsholdere fra NOWITECH, The Norwegian Smart Grid Centre, Forskningsrådet og INTPOW. Innovasjon Norge sitt India-kontor bidro også sterkt til et vellykket arrangement med sitt kontaktnett.

Seminaret ble åpnet av den norske ambassadøren og representanter fra TERI, IIT og Forskningsrådet. Deretter fulgte to tekniske sesjoner som begge ble avsluttet med en rundebordsdiskusjon der viktige kunnskapsmangler ble oppsummert.

Den første tekniske sesjonen tok for seg fornybar energi og integrering i energisystemet. Både Norge og India har store fornybare energiressurser, men spesielt på indisk side er det store utfordringer knyttet til integrering av disse. Dette gir et godt grunnlag for å samarbeide om utvikling av teknologi for offshore vind, solenergi og smarte nett. India vil også gjerne jobbe mer med miljømessige og samfunnsfaglige problemstillinger, der vi i CEDREN kanskje har noen erfaringer å dele med inderne.

 


Innovasjon Norge, INTPOW m.fl. representert. Her er noen av CEDRENs utsendte: Kjetil Bevanger, Helene Egeland og Ånund Killingtveit. (Foto: Ånund Killingtveit)


Vannkraft  og god miljødesign

Vannkraft var tema for den andre tekniske sesjonen. Både India og Norge er blant verdens ti største produsenter av vannkraft, og begge land får nå store muligheter og utfordringer knyttet til hvordan vannkraft skal brukes sammen med andre fornybare kilder på en optimal måte. Tekniske problemstillinger som sedimenttransport, utforming av turbiner, belastninger fra økt start og stopp på maskiner og vannveier og optimalisering av balansekraft ble trukket fram. Både indiske og norske miljø var enige om at miljømessige utfordringer knyttet til miljøbasert vannføring, fiskevandring, klimagassutslipp og tiltak for god miljødesign er viktige FoU-tema. Disse tema bør ses i sammenheng med samfunnsmessige problemstillinger knyttet til planlegging, samordning, aksept og allmenn oppfatning av vannkraft , slik at et helhetlig bilde kan tegnes.

Bakgrunnen for seminaret baserer seg på en samarbeidsavtale mellom den norske og indiske regjering for å fremme forskning innen vitenskap og teknologi. Avtalen ble underskrevet i 2006, og i 2009 ble det utformet et felles samarbeidsprogram. I stortingsmeldingen  «Klima for forskning» identifiseres India som en av Norges prioriterte, vitenskapelige samarbeidsland og et eget forskningsprogram (INDNOR) ble etablert i kjølvannet av dette. INDNOR-programmet er å betrakte som et av tiltakene for å øke internasjonaliseringen av norsk forskning, og er beregnet på institusjoner som driver med forskning og utvikling, samt aktører innen handel og industri. Aktivitetene kan være innenfor både grunnforskning og industriorientert forskning og innovasjon. Programperioden er fra 2010-14, med mulig til forlengelse til 2019. I perioden 2010-2014 er totalbudsjettet 100 mill. NOK. 

Diskusjon og konklusjoner fra rundebordsesjonene blir nå oppsummert og  vil i sin tur være konkrete innspill for fremtidig forskningssamarbeid og være med på å danne grunnlaget for utlysninger fra Forskningsrådet. Referat fra disse sesjonene vil sammen med presentasjonene vil bli tilgjengelig på CEDRENS hjemmesider.

Konklusjonen fra alle deltakere var at workshopen hadde vært vellykket, og at de tema som ble diskutert og de kontakter som ble opprettet danner et godt utgangspunkt for videre samarbeid på tekniske, miljømessige, sosiale, politiske og økonomiske aspekter innen fornybar energi.

Det er også verdt å merke seg at NFR har gått inn i et EU-program for EU-India samarbeid på FoU, "NewIndigo" beskrevet med følgende: "New INDIGO is a consortium of European and Indian S&T organisations involved in promoting research cooperation between Europe and India". Videre vil Forskingsrådet gjerne ha deltakere fra Norge: «Next call will be on energy research, with the thematic areas «Smart Energy Grids» and «New Energy Materials». The call will be launched 8th May, with deadline at 23rd August. At least one Indian partner and two European partners in each project».Før hjemreise fikk deltakerne fra CEDREN anledning til å se litt mer av Mumbai enn bare hotellet. Valget ble en «reality-omvisning» i slummen – her på «taket» hvor plastemballasje ligger til tørk etter å ha blitt vasket.(Foto: Ånund Killingtveit)


Kontakt: Atle Harby

Skriv ut

Nyhetsarkiv

Archive