CEDREN nyheter

CEDREN i Kina

Published on: 26. september 2013

En delegasjon på seks personer fra SINTEF Energi, SINTEF Byggforsk, NTNU og NINA reiste til Kina for å møte partnerne i CEDREN-prosjektet FutureHydro i Beijing og en vannkraftprodusent i Nordøst-Kina.

CEDREN i Kina
Dammen Fengman på Songhua River. Den nye dammen skal bygges rett nedenfor, til høyre i bildet.

FutureHydro: norsk-kinesisk samarbeidsprosjekt

Prosjektet FutureHydro – "Sustainable hydropower development in China and Norway to meet future demands" handler om miljøutfordringer og fleksibel drift av vannkraft og drift av pumpekraft for å møte behov når andre fornybare energiressurser skal integreres i kraftnettet. 

Mens prosjektet har stor fokus på nettverksbygging med kinesisk forskning og vannkraftbransjen, deling og formidling av kunnskap og utveksling av forskere, vil det faglige arbeidet i hovedsak utføres innfor to temaer. 

Den første arbeidspakken skal se på behov og kapasitet for balansekraft i Kina og utvikle en metode for å analysere den potensielle balansekraftkapasiteten i enkelte vannkraftanlegg. 

I den andre arbeidspakken skal det jobbes med miljøkonsekvenser av fleksibel drift av vannkraftverk. Det vil utføres analyser av raske vannstandsendringer i både vannkraftmagasin og i elver nedstrøms kraftverksutløp. 

Videre skal de biologiske og fysiske prosessene knyttet til vannstandsendringer, som for eksempel virkninger på erosjon, temperatur og fisk, studeres.


Prosjektpartnerne fra Tsinghua University, China Institute of Water Resources and Hydropower Research og North China University of Water Resources and Electric Power med delegasjonen fra CEDREN foran instituttet på Tsinghua University.

 

Etter å ha blitt tatt vel i mot på flyplassen og fraktet til hotellet var første ettermiddag satt av til en liten innføring i kinesisk kultur. Våre prosjektpartnere fra Tsinghua University og China Institute of Water Resources and Hydropower Research tok oss til "Sommerpalasset", en stor park med et titall fargerike palasser fra Qing dynastiet på 1700-tallet.

Den andre dagen i Beijing ønsket Ma Jiming fra Tsinghua University velkommen til seminaret i Institute of Hydraulic Engineering. Utover prosjektpartnerne deltok North China University of Water Resources and Electric Power og State Grid Corporation of China. 

Alle institusjoner bidro med foredrag, og tema dreide seg om oversikter over dagens vannkraftsystem både i Norge og i Kina, prosessen ved utreding av miljøkonsekvenser, fysiske konsekvenser av vannkraft og biologiske effekter på nøkkelarter. 

Til slutt ble mulighetene for samarbeid innenfor utdanning ved universitetene og utveksling av studenter diskutert.

På den siste dagen i Beijing var det prosjektmøte i FutureHydro. Etter livlige faglige diskusjoner rundt temaene som hadde blitt presentert dagen før gikk prosjektgruppen gjennom prosjektplanen for å bestemme nærmere de enkelte oppgavene i prosjektet. Et viktig poeng på agendaen var også hvordan de resterende seminarene og workshopene i prosjektet skulle organiseres for å få til best mulig samarbeid og kunnskapsoverføring.


Omvisning i parkanlegget Sommerpalasset.


Neste dag tok vi fly videre til Nordøst-Kina. Vi kjørte fra flyplassen direkte til vannkraftanlegget Fengman i Songhua River. Kraftverket ligger i damfoten som danner et stort magasin ca. 20 kilometer oppstrøms byen Jilin. Dammen ble bygget 1937 til 1942 og på tross av flere utbedringer er den nå i dårlig forfatning. Derfor skal det snart bygges en ny dam rett nedstrøms den nåværende dammen. Kraftverket benyttes til effektkjøring med vanligvis to produksjonstopper om dagen. 

For å jevne ut vannstandsendringene i Songhua River nedenfor dammen ble det i 2006 bygget en såkalt re-reguleringsdam ca. 10 kilometer nedstrøms. Ved nybygging av dammen og oppgraderingen av kraftstasjonen til totalt 1480 MW tas det hensyn til miljøvirkningene. Det er planlagt fisketrapper ved Fengman dam og re-reguleringsdammen, og kraftverket skal ta inn overflatevann for å sikre god vannkvalitet og ønsket vanntemperatur nedstrøms. Befaringen endte med en båttur på magasinet langs dammen. Om kvelden inviterte verten til festmiddag i en restaurant med lokal mat som for en stor del besto av forskjellige fiskearter som ble fanget i reservoaret Songhua!

Dagen etterpå var vi i møte med vannkraftprodusenten og flere selskaper involvert i bygging av ny dam og fisketrapper. De presenterte dambyggingsprosjektet, vassdraget og problemstillingene rundt miljø. CEDREN-representantene viste fram eksempler på miljødesign innenfor vannkraft fra Norge. Kineserne viste stor interesse for CEDREN-temaer som miljødesign, pumpekraft og fleksibel drift av vannkraft. Særlig livlige diskusjoner og interesse var det rundt løsninger for fiskevandring. Vi ble også enige om videre samarbeid mht. hydrodynamisk modellering av magasinet for å vurdere temperaturforhold mellom den nye og den gamle dammen, habitattiltak i vassdraget og mulige scenarioanalyser av fleksibel drift av vannkraftverket.

I tillegg til produktive møter og gode diskusjoner tok vertskapet oss veldig godt imot og opphold både i Beijing og Jilin var perfekt organisert. Turen ble dermed en vellykket prosjektoppstart av FutureHydro og suksessrik begynnelse av samarbeid med kinesisk vannkraftbransje.

Print

Nyhetsarkiv

Archive