CEDREN nyheter

Grensesprengende energi

Published on: 26. mai 2014

Torsdag 22. mai deltok flere CEDREN-forskere på Energiforskningskonferansen 2014. Konferansen hadde temaet grensesprengende energi, med fokus på hvordan både forskningsmiljøer og næringslivet kan samarbeide i den enorme energiomstillingen som er i gang.

Grensesprengende energi
På konferansens paneldebatt ble det uttrykt at fortsatt fokus på tverrfaglighet, innovasjon og god ledelse er faktorer for videre suksess hos forskningssentrene for fornybar energi (FME-ene), oppsummerer Hege Brende, som modererte debatten.

Olje- og energiminister Tord Lien var førstemann ut, etter at Arvid Hallén i Norges forskningsråd hadde ønsket velkommen. 

- Det skjer en enorm energiomstilling nå, innledet Tord Lien. 

Han snakket om at det er viktig med tett samarbeid mellom forskning og fornybarindustri i denne prosessen, og at forskningprogrammer som bringer forskere og forretningsliv sammen spiller en viktig rolle. 

- Det er gledelig at ca 80% av energiprosjektene Forskningsrådet finansierer har næringsdeltakelse, sa Lien.

 


CEDRENs håndbok trukket fram

Etter lunsj var forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME-ene) i fokus på en av fire parallelsesjoner.

- FME-ene er en suksess, sa Arnhild Wartiainen fra Forskningsrådet innledningsvis.

- De viser godt samarbeid mellom ulike fagfelt, mellom forskning og industri og de gir grunnlag for forvaltning, fulgte deretter Jørgen Bjørndalen fra forskningsrådet opp.

Bjørndalen trakk fram CEDREN sin håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag som ett av flere gode eksempler på hvordan FME-ene bidrar til et bærekraftig energisystem. 


Debatt mellom brukergrupper og forskere

Avslutningsvis modererte Hege Brende fra NINA/CEDREN en paneldebatt om FME-enes framtid og hvordan de kan bidra til bærekraftig energiproduksjon. I diskusjonen deltok Arild Underdal (CICEP/UiO), Mona J.Mølnvik (BIGCCS/Sintef), Peter Haugan (NORCOWE/UiB), Helle Brit Mostad (Statoil) og Andreas Krüger Enge (Enova). 

Fra venstre: Helle Brit Mostad (Statoil), Peter Haugan (NORCOWE/UiB), Mona J. Mølnvik (BIGCCS/Sintef), Andreas Krüger Enge (Enova) og Arild Undredal (CICEP/UiO).

 

- FME-ene er et utmerket instrument for samarbeid mellom forskning og næringsliv og for å rekruttere forskere, sa Helle Brit Mostad, som også kalte FME-ene for et brohode internasjonalt.

- Det virker som mange ser på FME som en god måte å organisere forskningen på og som en viktig møteplass for industri, forvaltning og forskning. Når neste runde av FME-er skal lyses ut er det viktig å fokusere på tema der norske miljøer er framtredende samtidig som vi trenger styrket internasjonale nettverk, sier CEDRENs senterleder Atle Harby.

Arild Underdal pekte på hvordan spesielt CenSES, som en av samfunns-FMEene, har en viktig tverrfaglig tilnærming til omstilling av energisystemet. 

- Dette er i likhet med CEDREN, som også er et unikt tverrfaglig FME der vi integrerer komplekse problemstillinger i grensesnittet mellom teknologi, samfunn og naturmiljø, føyde Hege Brende til.

Konklusjonen fra Andreas Krüger Enge i Enova var klar:

- Fortsett!

Han la også vekt på viktigheten av brukerinvolvering videre.

- Jo mer vi som brukerpartner involverer oss – jo mer får vi igjen.

- Det var veldig bra å høre at representantene fra Statoil og Enova, som er partnere i flere eksisterende FME-er, understreket at tett involvering fra deres side er med på å drive frem relevante resultater og løsninger; jo tettere partnerne engasjerer seg i prosjektene og aktivitetene, jo mer får de ut av forskningsresultatene, sier Hege Brende. 

- FME-ene er sentrale for nasjonal forskningsinnsats i realiseringen av fremtidens bærekraftige energisystem. På konferansens paneldebatt ble det uttrykt at fortsatt fokus på tverrfaglighet, innovasjon og god ledelse er faktorer for videre suksess hos FME-ene, oppsummerer Brende.

Presentasjoner fra Energiforskningskonferansen 2014

Print

Nyhetsarkiv

Archive