CEDREN nyheter

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø

Published on: 29. september 2017

Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø
Foto: Ulrich Pulg (Uni Research).

Miljøet i bekker og elver er under press. Det er ikke bare kraftutbygging som endrer livsgrunnlaget for fisk i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep som bekkelukking, utretting, kanalisering og flomsikring. Gjennom CEDREN-prosjektet SusWater har Uni Research utarbeidet en håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Håndboken presenteres i dag for første gang på det 8.nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering.

 

Inkluderer ferskvannsfisk og alle former for fysiske inngrep i elver

«Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» inkluderer alle ferskvannsfisk i Norge, og også andre former for regulering og fysiske inngrep enn kraftutbygging.

Håndboken er delt i tre tematiske blokker: Restaurering av elver, fiskepassasjer og habitattiltak. Håndboken presenterer dagens kunnskapsstatus internasjonalt og en rekke aktuelle utprøvde metoder. Hvordan ta vare på gjenværende miljøkvaliteter er inkludert, et viktig skritt dersom miljømål i vassdrag skal nås.  Ved siden av tiltakskatalogen finnes en «god praksis»-del, med faktaark om 17 forskjellige prosjekter fra hele landet der fysisk miljøtilstand i elver har blitt forbedret. 


Stort bruksområde

Håndboken skal bidra til kunnskapsformidling og er laget for arbeidet med vannforskriften. Den gir også viktig informasjon for vilkårsrevisjoner av vannkraftverk, pålegg ved eksisterende vannbrukskonsesjoner, frivillige initiativ til miljøtiltak samt infrastrukturprosjekter, flomsikringsarbeid og byutvikling. 

Les/ last ned håndboka i pdf-format her.
 

Print

Nyhetsarkiv

Archive